Chidlaw, Benjamin Williams, 1811-1892. Yr American: yr hwn sydd yn cynnwys nodau ar daith o Ddyffryn Ohio i Gymru, golwg ar dalaeth Ohio, hanes sefydliadau Cymreig yn America, cyfarwyddiadau i ymofynwyr cyn y daith, ar y daith, ac yn y wlad. (Llanrwst: Argraffwyd gan John Jones, 1840), testun cyflawn.

Cynnwys
Contents

CYNNWYSIAD Y PENNODAU. 3
PENNOD 1. 3
MORDAITH 3
PENNOD II. 12
GOLWG AR DALAETH OHIO. 12
LLYWODRAETH. 18
YSGOLION. 19
CREFYDD. 20
PENNOD III. 21
HANES PADDY'S RUN. 21
RADNOR. 23
NEWARK A'R WELSH HILLS. 24
COLUMBUS. 25
CINCINNATTI. 25
OWL CREEK. 26
PALMYRA. 26
GALIA A JACKSON. 26
PUTNAM A VANWERT. 27
UTICA. 28
DEERFIELD. 29
FFLOYD. 30
STEUBEN. 30
DINAS NEW YORK. 32
PITTSBURG. 33
EBENSBURG. 33
POTTSVILLE. 34
PENNOD IV. 35
Y DAITH. 41
CYFARWYDDYD O NEW YORK. 44
DYFFRYN MISSISSIPPI. 46
ENGLYN. 48


[td. 3]


YR AMERICAN, &c.


CYNNWYSIAD Y PENNODAU.


I. Dinas Cincinnati—Columbus—Carchardy—Cymanfa—Y Plains—
Llyn Erie—Rhaiadr Niagara—Pentref yr Indiaid—Rochester—Syracuse
—Indiaid Onandago—Utica—Y Llywydd—Cyfarfodydd Blynyddol—
New York—Mordaith—Gweled Llong-ddrylliad—Claddu ar y Môr—
Cyraedd y tir.

II. Talaeth Ohio—Eglurhad ar y gair Ohio—Rhaniadau—Poblogaeth—
Ansawdd y tir—Cynnyrch—Glo—Haiarn—Halen—Cerrig—Camlasau
—Ffyrdd—Climate—Trethi—Llywodraeth—Colegau ac Ysgolion—
Crefydd.

III. Sefydliadau Cymreig—Paddy's Run—Radnor—Welsh Hills—
Columbus—Cincinnatti—Owl Creek—Palmyra—Galia a Jackson—
Putnam a Vanwert, yn Ohio—Utica—Deerfield—Ffloyd—Steuben—
Remsen, a dinas New York, Pittsburg—Ebensburg a Pottsville—Pensylvania,


IV. Cyfarwyddiadau pa gymwysiadau sydd yn ofynol mewn pobl a fyddo
yn debyg o lwyddo, a bod yn gysurus yn America—Liverpool—Cymeryd
Llong—Newid arian—Dillad—Ymborth—Ymarweddiad ar y môr
Cyrhaedd tir America—Teithio—Traul.


PENNOD 1.


MORDAITH


Nid hawdd amgyffred ysgogiadau y meddwl
wrth ymadael â theulu anwyl, eglwys, a chynulleidfa
garedig, i wynebu hir daith dros fôr a thir.
Gyda theimladau na fedr neb eu mynegu, Awst
26, 1839, ymadewais âg ardal Paddy's Run, ac ar
ol teithio 20ain milldir yn nghwmni hynaws gyfeillion,
daethum i ddinas Cincinnati; y ffordd yn
dda, ond y tywydd yn hynod o boeth. Yn yr
hwyr, Areithiais ar Ddirwest, yn Nghapel y
Cymry;—mae 'r achos ar gynydd, a llawer trwyddo
wedi eu hachub o grafangau marwol meddwdod.
Wrth adael y Capel, clywais adsain gorfoleddu
yn treiddio o addoldy y Negroes Wesleyaidd:
ar ol myned iddo, mawr oedd fy llawenydd wrth

[td. 4]
weled tyrfa o bobl dduon wrth eu bodd yn moli
Duw, trwy daer weddio, canu, a gorfoleddu.
Gofynwyd i mi ddweyd ychydig, ac arweiniwyd
fi gan bregethwr dû at yr Areithfa; ac ar ol cael
ychydig ddistawrwydd, dywedodd y dyn dû,
Come, dear bredren, try be still, de white broder
going to talk to de sinners.
” Mor hardd a dymunol
oedd yr olygfa, hen blant duon Ethiopia yn
mhellder y Gorllewin-fyd yn mwynhau rhyddid
meibion Duw. Y mae 5 neu 6 mil o bobl dduon
yn y ddinas, oll yn rhydd, ac yn byw yn gysurus.
Y mae Cincinnati, ar lan Afon Ohio, yn cynnwys
50,000 o drigolion. Yn 1808, nid oedd ynddi
ond 5,000; yn awr yn ddinas fawr, canol-bwynt
masnachol y Gorllewin. Wrth sefyll ar y Landing,
gwelir agerdd-fadau mawrion, rhai yn myned i
fynu i Pittsburg, 500 milldir, ereill i lawr i New
Orleans, 1,500, ac eraill i Raiadr St. Anthony,
1,800 o filldiroedd. Yn y Gauaf y mae o 4 i 5 can
mil o foch tewion, yn pwyso o 2 i 3 chant, yn cael
eu lladd a 'u halltu, a 'u hanfon i 'r gwahanol
farchnadoedd, mewn agerdd-fadau; dyma sydd
yn gwobrwyo yr amaethwyr am eu llafur; maent
yn eu pesgi gyda 'r Indian Corn, ac yn eu gwerthu
am o 2 i 3 ceiniog y pwys. Mae y tai yn gyffredin
o briddfeini, yn hardd a helaeth; yr heolydd yn
sythion ac yn llydain. Y mae yma 30 o gapeli,
a 9 o ysgoldai mawrion. Y maent yn argraffu
20 o Newyddiaduron, rhwng dyddiol a wythnosol;
4 Ariandy, a 4 Marchnad-tŷ, lle y cynnhelir
marchnadoedd bob dydd, ond ar y Sabboth,
a dechreuant ar doriad y dydd, a diweddant am
9 neu 10 y boreu; 2 Goleg, un i feddygon, ac
arall i gyfreithwyr; y mae un dan olygiad y Pabyddion;

[td. 5]
 yn nghyda [~ ynghyd â ] llawer iawn o adeiliadau defnyddiol
a godidog eraill. Haner can mlynedd
yn ol, yr oedd y lle yma yn anialwch hollol,
trigfanau creaduriaid, ac Indiaid gwylltion; mawr
y cyfnewidiad a wnaeth amser mor fyr. Awst 27,
1839, teithiais oddiyma mewn cerbyd drwy wlad
hyfryd a ffrwythlon i Columbus, 115 milldir;
yr oedd yr amaethwyr yn hau gwenith, a 'r meusydd [~ meysydd ]
o 'r Indian Corn yn dechreu addfedu; y trefydd
yn lled aml, ac yn dangos eu bod ar gynnydd.
Yn fore yr 28ain, cyrhaeddais Columbus, prifddinas
y dalaeth, ar lan afon Scioto, yr hon sydd
yn cynnwys 7 neu 8 mil o drigolion. Cynnhelir
ynddi Eisteddfod y Llywodraeth. Y mae ynddi
Noddfeydd (Assylums) i 'r deillion, mudion, byddariaid,
a gwallgofion, yn adeiladau mawrion ac
ardderchog o briddfeini a cherig nadd. Gerllaw y
ddinas, ar lan yr afon, y mae carchardy y dalaeth,
(Penitentiary). Wrth weled yr adeilad ardderchog
hwn, a 'r gerddi o 'i amgylch, gellid meddwl mai
palas boneddwr ydyw; ond wrth sylwi ar y drysau
a 'r ffenestri heiyrn [~ heyrn ] sydd arno, deallir yn fuan mai
drwg-weithredwyr sydd ynddo. Yma yr anfonir
yr holl ddrwg-weithredwyr yn mhlith 1,500,000
o drigolion sydd yn nhalaeth Ohio, i 'w cospi trwy
weithio yn galed tros ystod eu carchariad, sef o
flwyddyn hyd eu hoes, yn ol y drosedd. Yr oedd
ynddo y pryd hwn 445 o garcharorion, rhai o bob
Swydd (County) yn y dalaeth, o bob oedran, a
phob gradd mewn cymdeithas. Bu gwaith y carcharorion
y llynedd, ar ol talu traul y carchardy, yn
ennill i 'r dalaeth £3,000, yr hyn a achubodd gymaint
a hyny o dreth oddiar y dinasyddion. Yn
y dydd y maent oll yn llafurio—neb yn cael siarad

[td. 6]
un gair; y nos mewn celloedd, heb ddim ond y Bibl
i 'w difyru. Eu dillad yn frithion—cant ddigonedd o
ymborth iachus, ond pob peth arall yn gosp i 'r
eithaf. Y mae gweinidog yr efengyl yn llafurio
yn eu plith, yn pregethu iddynt ar y Sabbothau, yn
cadw dyledswydd deuluaidd yn ddyddiol, ac yn
ymweled â hwy yn fynych yn eu cellau; ac y
mae y moddion, dan fendith Duw, yn llwyddo i
dynu dagrau o lawer llygad na wylodd erioed o 'r
blaen, ac i ddryllio llawer calon adamentaidd. Y
mae llawer ohonynt yn rhoddi arwyddion boddhaol
o ddiwygiad a theyrnasiad gras yn yr enaid;
a gellir dywedyd fod yr efengyl oedd a 'i chofnodau
o fuddugoliaeth yn mhalas Nero, a 'i cholofnau byw
o fewn muriau carchardy talaeth Ohio.

Pregethais yn yr hwyr yn y dref uchod, i gynnulleidfa
Gymreig. Dranoeth, cyrhaeddais Radnor,
yn swydd Delaware. Y mae yma lawer o
Gymry, a 'u rhifedi yn cynnyddu yn barhaus. Cynnaliwyd
cymanfa yma gan yr Annibynwyr, Medi
1, 1839, sef y gyntaf yn y lle hwn. Nid oedd yno
ond ychydig o bregethwyr, sef Parchedigion H. R.
Pryce, Worthington; S. Howells, Columbus;
M. M. Jones, (gynt o Ebensburg,) a Rees Powell.
Yr oedd y gwrandawyr yn lluosog, yr odfeuon yn
wlithog, a gobeithiwn, er budd i 'n cydwladwyr
mewn gwlad bellenig[.] Medi 4ydd, ymadewais â
Radnor mewn cerbyd, trwy wlad wastad a ffrwythlawn,
85 milldir, i Sandusky, ar lan Llyn Erie.
Y mae y tir yma yn isel, ac weithiau yn wlyb. Y
mae llawer o 'r gwastadtir, a alwant hwy Plains,
yn naturiol heb ddim coed. Mae rhai o 'r Plains
yn 20 milldir o gwmpas, a gwellt gwyllt yn tyfu
ar hyd-ddynt, yn borfa ac yn wair. Y mae y Plains

[td. 7]
sychion yn cael eu haredig, pa rai sydd yn hynod o
ffrwythlawn: maent yn anhawdd iawn i 'w haredig
y tro cyntaf. Gwelais un wedd yn cynnwys tair iau
o ychain [~ ychen ] a dau o geffylau, yn aredig. Ar ol aredig
y tro cyntaf, y mae yn rhydd fel lludw, ac yn
hawdd ei drin. Cyfrifais ar un weirglawdd, dros
gant o ddeisi gwair, o ddwy i dair tunell yr un,
yn barod erbyn y gauaf yn ymborth i 'r anifeiliaid.
Medi y 5ed, gadewais dalaeth Ohio, yn yr agerddfâd
 “Erie,” 230 o filldiroedd, i Buffaloe, yn
nhalaeth New York. Yr oedd ar y bâd oddeutu
300 o deithwyr; cefais dywydd hyfryd, a daethum
i Buffaloe y dydd canlynol. Y mae Llyn Erie
yn 270 milldir o hyd, ac o 30 i 40 o led, yn ddwfr
croyw, ac yn nofiadwy i longau 400 tunell; a
rhyfedd y nifer o fâdau a llongau sydd yn mordwyo
arno. Medi 6ed, cymerais eisteddfa yn
y Rail Road Car, am 15 milldir, i ymweled a
Rhaiadr Niagara, rhwng Llyn Erie ag Ontario, lle
y mae holl ddyfroedd y llynoedd Gogleddol yn
treiglo mewn ffrwst a mawredd annhraethol dros
graig serth, 164 troedfedd o uchder. Dyma un
o brif ryfeddodau cyfandir America, yr hwn sydd
a 'i ddyfroedd rhuadwy fel mynegfys tragywyddol,
yn dangos ardderchawgrwydd gweithredoedd y
Bôd anfeidrol a 'i gosododd. Ar ol edrych arno
oddifynu ac oddiwaered a 'm llygaid heb haner eu
boddloni, ymadewais ar y Rail-Road i Lockport,
ac oddiyno ar y gamlas i Utica. Gwelais ar y daith
hon bentref a gwlad gyfaneddol gan lwyth o
Indiaid, (y Tuscaroras,) wedi eu gwareiddio, ac
yn byw fel eu cymydogion gwynion. Yn y pentref
hwn y mae capel, a chenadwr yn llafurio yn eu
plith, a 'r efengyl wedi gwneuthur iddynt bethau

[td. 8]
mawrion. Yr oeddynt unwaith yn llwyth enwog
a lluosog, ond trwy ryfeloedd a meddwdod, y
maent wedi myned gan lleied a 300 mewn rhifedi.
Aethum ar y gamlas oddiyma i Utica, a chefais
fy nghario a 'm hymborth am 10 swllt y can milldir:
hon oedd y daith hyfrydaf o 'r holl ffordd y daethum
i Utica, 234 o filldiroedd mewn 4 diwrnod.
Y mae llawer o drefi mawrion i 'w gweled ar
lenydd y gamlas; ac yn eu plith y mae tref Rochester;
ar lan Afon Gennesse, yr hon sydd hynod
am ei melinau; cyfrifais 16, ac yn mhob un o
honynt o 6 i 12 pâr o gerig, yn malu gwenith, i 'w
ddanfon ar y gamlas i New York. Yn Syracuse
y mae gwaith halen helaethaf yn y wlad. Yma
gwelais lawer o Indiaid wedi eu haner wareiddio,
o lwyth yr Onandagos; y mae ganddynt dir yn
agos i 'r dref, ond trwy eu bod wedi gwrthod yr
efengyl a 'i chenhadau, nid oes cystal golwg arnynt
a 'r lleill a welais; y mae ohonynt dros 400 dan hen
benaeth a elwir Antioga, yr hwn sydd yn 90
mlwydd oed. Yr oedd y dynion yn eu gwisg yn
debyg i 'r bobl wynion; ond y merched a 'r plant
mewn dillad Indiaidd, sef Moccasons o grwyn am
eu traed, peisiau o frethyn yn llawn o dlysau o
wahanol ddefnyddiau a lliwiau, bed-gown callicco,
gwrthban dros eu penau a 'u hysgwyddau, tlysau
arian yn eu clustiau ac ar eu dwylaw. Cyfrifais
haner cant o ddarnau arian fel cadwyn ar wddf
bachgen 5 neu 6 oed. Yr oedd y mamau yn cario
eu plant, y rhai oedd dan flwydd oed, yn rhwymedig
ar ystyllen, fel y byddent yn uniawn ac yn
hardd pan gyrhaeddant oedran dynion. Wrth
fyned trwy y dref, gwelais nifer o 'r Indiaid, rhai o
honynt yn lled afreolus gan waith yr Alchol [~ alcohol ],

[td. 9]
gelyn y coch, du, a 'r gwyn, yr hwn oedd a 'i fachau
yn un ohonynt, ac yn cael ei gymeryd ymaith gan
rai ag oedd yn fwy sobr. Gofynais i Indiad yn fy
ymyl, pwy oedd y meddwyn. Atebodd, gan wenu,
He no Indian now, white man make him drunk.
Mae yr Indiaid, o ran maintioli, yn debyg i drigolion
Ewrop; eu lliw fel copr, eu gwallt yn ddu,
hir, a garw, fel rhawn ceffyl. Galarus yw meddwl
am goch drigolion coedwigoedd ëang y Gorllewin,
a fu gynt yn meddiannu y wlad, a 'i theg ddyffrynoedd
yn dir helwriaeth ganddynt; ond yn awr y
mae rhyfeloedd a gwirodydd wedi eu hysglyfaethu
fel nad oes ond gweddillion gwael i 'w gweled, pa
rai sydd yn diflanu fel niwl o flaen pelydrau
tambaid [~ tanbaid ] yr haul: mae llawer o ymdrech yn cael
ei wneyd gan y Cymdeithasau Cenhadol yn eu
hachos; ond fel dynoliaeth yn gyffredin, derbyniad
oeraidd sydd i 'r efengyl, a gwrthodiad o 'i chynghorion
tirion; ei bendithion rhad yw eu maentramgwydd,
a 'u rhwystr i fwynhau eu breintiau
gwerthfawr yn y byd presenol, a 'r hwn a ddaw.

Yn Utica, gwelais Martin Van Buren, llywydd
yr Unol Daleithiau, yn marchogaeth ar geffyl, heb
un gwas yn ei ddilyn, yn edrych yn fwy tebyg i
amaethydd cyffredin na llywydd 15,000,000 o drigolion.
Yn swydd Oneida, treuliais amser hyfryd
yn ardaloedd y Cymry, yn cynnorthwyo fy mrodyr
i gynal eu Cyfarfodydd Blynyddol. Wrth weled
lluosogrwydd y gwrandawyr, helaethrwydd yr
addoldai, ac ysbryd y gwaith, braidd na feddyliaswn
fy mod yn ngwlad fy ngenedigaeth. Ar ol
mwynhau hyfrydlawn gyfeillach gyda hwy, a chyfranogi
yn helaeth o garedigrwydd yr eglwysi, ymadewais
oddiyma Medi 26ain, ar y Rail-Road, 96

[td. 10]
milldir, i Albany; ychydig oriau a fu'm [~ fûm ] yn dyfod
i ben y daith. Yn min yr hwyr, yn yr agerddfâd
 Dewit Clinton, ymadewais i fyned lawr Afon
Hudson, 160 milldir, i New York; ac erbyn boreu
dranoeth, gwelwn oddiar fwrdd y bâd, y ddinas
yn ei hardderchogrwydd yn ymddangos o 'm blaen,
yr hon sydd yn cynnwys 320,000 o drigolion. Pregethais
yma i 'r Americaniaid, yn Pearl Street, ac
i 'r Annibynwyr Cymreig, yn Broome Street.
Treuliais yma ychydig ddyddiau, lle y cefais
garedigrwydd anarferol.

Hydref 1af, ar y llong Columbus, (670 tunell,)
yn rhwym i Liverpool, ymadewais, am 10 o 'r gloch
yn y boreu, â thir America, i wynebu y geirwon
dònau. Gan nad oedd dim gwynt pan oeddym yn
cychwyn, bu orfod i agerdd-fâd lusgo ein llestr i
lawr hyd Sandyhook. Yr oedd llawer o longau
ereill yn cyd-gychwyn â ni, ac yn eu plith yr enwog
agerdd-long, British Queen, yr hon oedd yn
saethu heibio gyda chyflymdra y fellten fforchog.
Ar ol cyrhaedd y môr mawr, a 'r bâd ein gollwng,
cododd y gwynt—lledwyd yr hwyliau—a dechreuodd
yr hen Columbus rwygo trwy y tònau ddeg
milldir yn yr awr. Fel ag yr oedd llen y nos
yn ein gorchuddio, collasom olwg ar y tir, heb ddim
ond gwyrdd dònau a glas awyr i 'w gweled. Yr
oedd yn y cabin dri ohonom o Ohio, un o New
York, ac un o Pensylvania, yn cael pob ymborth
ag ymgeledd addas er ein cysur. Yr oedd yn y
Steerage o 70 i 80 o deithwyr, ac yn eu plith amryw
yn afreolus ac anystyriol. Yn y cabin yr
oeddym yn talu (trwy gael pobpeth oedd yn ofynol
i 'r fordaith) £20 yr un. Yn y Steerage yr oeddynt
yn talu, heb gael dim ond eu passage, eu dwfr,

[td. 11]
a 'u tân, £4. Hydref 3ydd, ymwelodd â myfi
glefyd y môr, er fy mlino yn egniol dair mordaith
o 'r blaen; eto ymwelodd â mi y pedwerydd gwaith;
ond trwy gael ymgeledd addas, ni ddyoddefais [~ ddioddefais ]
gymaint ag a ddisgwyliais oddiwrtho.—Cymwynas
mewn rhith anghymwynas ydyw,—drwg fel y
daw da, am fod gwell iechyd i 'w fwynhau ar ei ol.
Hydref 7fed, pan yn mhell ar y gwyrddlas eigion,
clywais un o 'r morwyr yn gwaeddi o ben yr hwylbren,
 “Ship in distress.” Yn fuan ar ol hyn,
gwelwn long dau hwylbren, a 'r tònau yn lluchio
yn gynddeiriog-wyllt drosti, a phob peth wedi eu
golchi oddiar y bwrdd. Ni wyddom ei henw—
o ba le y daeth—i ba le yr oedd yn myned—na
beth a ddigwyddodd i 'r morwyr. Efallai iddynt
gael gwaredigaeth; ond mwy na thebyg iddynt oll
suddo i 'r dyfrllyd fedd.

Hydref 14, clywais fod plentyn wedi marw yn
y Steerage, unig blentyn ei fam, a hi yn weddw.
Gwisgwyd y corff mewn darn o hen hwyl, a
rhoddwyd careg wrth ei draed, a daeth un o 'r
morwyr ag ef i 'r bwrdd, a gosododd ef ar ystyllen
ar ochr y llong; a thra yr oeddwn yn darllen rhan
o bennod y claddu, gollyngodd ef i 'r dyfnder mawr,
i orphwys hyd y boreu y rhydd y môr i fynu ei
feirw. Hydref 15, yn y nos, gwelwyd goleu
Goleudy Cape Clear, yn yr Iwerddon; ac ar ol
mordaith gysurus, ar foreu yr 20fed dydd, cyrhaeddasom
Liverpool, heb un ddamwain anghysurus
ein cyfarfod, wedi mordwyo yn agos i 3,500 o filldiroedd.

I’r brig
Back to the top

Adran nesaf
Next section